Brand's

Skip To Content

Share To:

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận về các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây (“Thỏa thuận”). Trong Thỏa thuận này, khi đề cập đến “Suntory” là đề cập đến Suntory Beverage & Food Asia Pte Ltd (”Suntory”) và/hoặc các công ty thành viên hoặc công ty con của Suntory Beverage & Food Asia Pte Ltd (”Suntory”) tùy theo ngữ cảnh.

Bằng việc sử dụng trang web này (“Trang Web”), bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi và chấp nhận, một cách vô điều kiện và không hạn chế, Thỏa thuận này. Suntory có thể sửa đổi Thỏa thuận này trong từng giai đoạn mà không cần phải thông báo, và việc bạn sử dụng Trang Web với những thay đổi nêu trên xác nhận việc bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không truy cập và sử dụng Trang Web.

Suntory chỉ cho phép bạn xem và tải về những tài liệu trên Trang Web này trong lúc truy cập cho mục đích cá nhân.

Nội dung của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn trong tất cả các văn bản, đồ họa, tên, biểu trưng và nhãn hiệu (“Nội dung”), đều thuộc quyền sở hữu hoặc đã được cấp phép cho Suntory. Việc thay đổi, sửa đổi, truyền tải, mô phỏng, sao chép, lưu trữ và quét Nội dung với bất kỳ mục đích gì, dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ thiết bị nào khác ngoài những gì mà Suntory thể hiện rõ là cho phép qua thông báo đăng trên Trang Web hay hình thức thông báo bằng văn bản khác, đều bị nghiêm cấm. Không hạn chế những nội dung trên, không có bất kỳ quy định nào tại đây được hiểu là cấp phép hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào thể hiện trên Trang Web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

Bạn đồng ý không dịch ngược, sử dụng kỹ thuật ngược hay chuyển mã bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quá trình nào khác mà có thể truy cập thông qua Trang Web, không chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc giả mạo nội dung của Trang Web dưới bất kỳ cách thức nào mà làm ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng khác, và không được khai thác thông tin, thu thập thông tin hoặc trích dẫn thông tin. Việc sử dụng những tài liệu này trên bất kỳ trang web nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trình bày Trang Web này, hoặc bất kỳ tài liệu nào được thể hiện trên Trang Web hoặc có thể tải xuống từ Trang Web này, trên trang web khác mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Suntory) đều bị cấm.

Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác, tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng Trang Web đều được xử lý theo Chính sách bảo mật. Bạn phải tự mình chịu trách nhiệm đối với những thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Trang Web, và bạn đồng ý chỉ cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác và đã được cập nhật.

Suntory sử dụng công nghệ theo dõi (ví dụ như cookies) để tự động thu thập những thông tin không thuộc về nhân dạng. Chính sách của Suntory về việc sử dụng công nghệ theo dõi được nêu tại Chính sách bảo mật đã được đề cập phía trên.

Trang Web có thể chứa một hoặc nhiều đường dẫn liên kết với những trang web bên ngoài do bên thứ ba lập nên (“Trang web của bên thứ ba”). Một số Trang web của bên thứ ba cũng có thể cung cấp đường dẫn đến Trang Web. Suntory không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung của Trang web của bên thứ ba. Bạn phải tự chịu rủi ro khi truy cập vào Trang web của bên thứ ba và Suntory sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc dựa vào thông tin được đăng tải trên Trang web của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro đối với tài liệu hoặc thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các trang web này, do đó Suntory từ chối tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến vấn đề này.

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập Trang Web. Trong khi Suntory nỗ lực một cách hợp lý để bảo đảm thông tin trên Trang Web là đáng tin cậy, thì với việc sử dụng Trang Web, bạn chấp nhận rằng tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại đây đều được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG”. Suntory không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, khả năng hoạt động và tính pháp lý của bất kỳ thông tin nào trên Trang Web, hoặc của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn (trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép) sự bảo đảm về tính thương mại, sự phù hợp với những mục đích cụ thể và không xâm phạm quyền của bên thứ ba. Suntory cũng không bảo đảm cho bất kỳ tuyên bố nào về việc Trang Web sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc không có virus.

Trang Web chứa các thông tin và tài liệu về Suntory và những sản phẩm được sản xuất và bán dưới nhãn hiệu BRAND'S®. Suntory không, trực tiếp hoặc gián tiếp, đưa ra lời khuyên hoặc khuyến cáo về mặt y khoa, và không có nội dung nào trên Trang Web có ý định đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị về mặt y khoa. Bạn chấp nhận rằng bất kỳ lời khuyên nào Suntory đưa ra khi trả lời câu hỏi về sức khỏe của bạn đều dựa trên quan điểm dinh dưỡng, không phải quan điểm y học, và việc Suntory mời bạn gửi câu hỏi không phải là đề nghị bạn thực hiện việc chẩn đoán hay điều trị về mặt y học. Bạn cũng chấp nhận rằng mọi lời khuyên dinh dưỡng chỉ dựa trên cơ sở khái quát và không mang tính cá nhân.

VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ CỦA BẠN HOẶC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NẾU BẠN CẦN LỜI KHUYÊN HOẶC KHUYẾN NGHỊ VỀ MẶT Y KHOA, HOẶC NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN RẰNG NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT THÔNG QUA TRANG WEB PHÙ HỢP VỚI BẠN.

Trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, Suntory không có bất kỳ nghĩa vụ gì với bạn, và bạn theo đây bảo đảm Suntory không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù là theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, hoặc trường hợp gây thiệt hại do bất cẩn, đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, cá biệt, kéo theo hay tiền phạt xảy ra (hoặc được cho là đã xảy ra) do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc dựa vào Trang Web hoặc các trang web khác có liên kết với Trang Web. Sự giới hạn trách nhiệm và bồi thường nêu trên không áp dụng cho thương tổn cá nhân hoặc tử vong do cẩu thả hoặc do các tuyên bố không trung thực gây ra.

Nếu Suntory cấp cho bạn “TÊN NGƯỜI DÙNG” và/hoặc “MẬT KHẨU” để truy cập Trang Web hoặc một phần của Trang Web, “TÊN NGƯỜI DÙNG” và/hoặc “MẬT KHẨU” này là thông tin bí mật và cá nhân đối với bạn. “TÊN NGƯỜI DÙNG” và “MẬT KHẨU” được cấp cho bạn là tài sản của Suntory. Bạn không được tiết lộ “TÊN NGƯỜI DÙNG” hoặc “MẬT KHẨU” của bạn cho người khác và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với việc người khác sử dụng “TÊN NGƯỜI DÙNG” và/hoặc “MẬT KHẨU” của bạn dù có hoặc không có sự nhận biết hay đồng ý của bạn. Bạn phải thông báo cho Suntory nếu có bất kỳ lí do nào khiến bạn tin rằng tính bảo mật của “TÊN NGƯỜI DÙNG” hoặc “MẬT KHẨU” đã bị xâm phạm dưới hình thức nào đó. Suntory có thể đóng tài khoản của bạn, và/hoặc từ chối hoặc hạn chế sự truy cập Trang Web của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo lý do. Dù Suntory dự định cung cấp dịch vụ tài khoản trong một thời gian dài, Suntory vẫn bảo lưu quyền tự quyết định việc sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ thành viên nào nếu môi trường kinh doanh cạnh tranh khiến dịch vụ thành viên hoặc tài khoản trở nên không khả thi.

Căn cứ vào việc áp dụng chính sách bảo mật đối với thông tin cá nhân, bất kỳ bình luận, đề xuất, ý kiến, câu hỏi, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn đăng tải lên Trang Web hoặc gửi cho Suntory thông qua Trang Web (“Bài đóng góp”) đều không có tính bảo mật và độc quyền. Tất cả Bài đóng góp đều trở thành tài sản của Suntory và Suntory được quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần Bài đóng góp cho bất kỳ mục đích gì mà Suntory thấy rằng là phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng trên các kênh hoặc phương tiện truyền thông khác) MÀ KHÔNG PHẢI ĐỀN BÙ CHO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA. Bằng việc đăng tải hoặc gửi Bài đóng góp, bạn bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng và định đoạt Bài đóng góp và việc Suntory sử dụng Bài đóng góp không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận rằng Suntory không có nghĩa vụ đối với Bài đóng góp cũng như không có nghĩa vụ trả tiền hoặc xác định danh tính của bạn khi quyết định sử dụng Bài đóng góp. 

Bạn đồng ý không đăng tải hoặc gửi lên Trang Web bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, có tính đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, hay có tính xúc phạm, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể gây ra hoặc khuyến khích việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự hay các luật áp dụng khác. Suntory bảo lưu việc toàn quyền xóa bất kỳ tài liệu nào có nội dung chống đối. Suntory cũng có toàn quyền giới hạn việc truy cập Trang Web của bạn hoặc đóng tài khoản người dùng của bạn trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này khi sử dụng Trang Web. 

Bạn đồng ý bồi thường và bảo đảm cho Suntory tránh khỏi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là thiệt hại thực tế, có liên quan hoặc kéo theo, xảy ra do hành vi vi phạm pháp luật của bạn.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập được trên Trang Web xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ:

Công Ty TNHH DKSH Việt Nam

VPGD: Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, F13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (848) 3812 5848

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành theo bất kỳ luật nào, thì giá trị, tính hợp pháp và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm.

Trừ trường hợp luật Việt Nam có quy định khác, Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến Thỏa thuận hoặc về vấn đề chủ thể hoặc việc hình thành Thỏa thuận (bao gồm cả tranh chấp ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Singapore và cơ quan có thẩm quyền giải quyền (không phải duy nhất) là tòa án Singapore.